Početak Ustava i saplitanje države

r9tua1q

Čitajući prva dva člana Ustava Republike Srbije moguće je uočiti jedan detalj koji može da ima značajne posledice po društvo, vršenje vlasti i život u ovoj državi.

U prvom članu Ustava koji definiše Republiku Srbiju piše da je ona zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima.

Drugi član govori o nosiocima suverenosti. U njemu piše da suverenost potiče od građana koji je vrše referendumom, narodnom inicijativom i preko svojih slobodno izabranih predstavnika.

Dakle, građani odlučuju ko će voditi državu zasnovanu na principima iz prvog člana Ustava. Najčešći vid ostvarivanja njihovog suvereniteta je na izborima. Građani, dakle, sasvim slobodno biraju predsednika, poslanike i odbornike. Međutim, šta ako građani odaberu predstavnike koji ne poštuju principe iz prvog člana? Šta ako odaberu ljude koji nisu svesni vladavine prava i socijalne pravde? Ako su protiv građanske demokratije, ljudskih i manjinskih prava i sloboda? Ako im nisu bliski evropski principi i vrednosti?

Ustav je čvrst dokument i ceo je sagrađen imajući u vidu prvi član. Ako se on ne poštuje, onda je jako teško očekivati garantovanje ljudskih prava, državna uprava će biti loša, lokalne samouprave takođe, a nezavisnost sudstva ugrožena. Građani zbog toga imaju obavezu da vode računa o tome kome daju glas na izborima. Ne smeju da ga daju onome ko nije svestan vrednosti i načela iz prvog člana, a ni onima kojima su ove vrednosti poznate, ali će u praksi da ih ignorišu ili iznevere.

Građani bi morali da biraju one predstavnike koji ne samo da će biti upoznati i svesni vladavine prava i socijalne pravde, načela građanske demokratije, ljudskih i manjinskih prava i sloboda i pripadnosti evropskim principima i vrednostima, nego onima koji će čim se ujutro probude, pa do kraja radnog dana aktivno raditi na izgradnji i očuvanju ovih vrednosti.

U suprotnom, stvorilo bi se takvo stanje da država ni u teoriji ne može da funkcioniše kako treba. Dakle, na građanima je da budu odgovorni i upoznati sa Ustavom, jer jedino poštovanjem tog dokumenta na kome je država sagrađena i poštovanjem institucija koje su njime predviđene imaju prava da očekuju da žive u uređenoj državi.

Advertisements
This entry was posted in Knjige. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s